Nexus Egyesület

Szemétszedés 2021

Tisztítsuk meg Karcagot!

Egyesületünkkel több mint 1 tonna hulladékot számoltunk fel 2021. március 16 és 21
között Karcag több területén. A szemétszedés úgy kezdődött, hogy a legutóbbi akciónk
után –, amikor is az Északi temetőt tisztítottuk meg, az ott felgyülemlett illegálisan
lerakott szemétdomboktól – hozzá kezdtünk a város elhanyagolt területeinek a
feltérképezésének. A munka során értesültünk arról a lehetőségről, hogy a
hulladékgyűjtésre pályázati kereteken belül is van lehetőség, majd nem is rösteltük
kiaknázni az ebben rejlő potenciált, hiszen több olyan területet is feltártunk, amiknek a
megtisztítása eszközök hiányában szinte lehetetlennek tűnt. A pályázat eredményesen
zárult. A TMOP “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósuló I.
ütemének pályázati forrásából 7 helyszín megtisztítására, 1 figyelemfelhívó kisfilm
leforgatására és 1 kupakgyűjtő szív elkészítésére nyílt közvetlen lehetőségünk.
A helyszínek kiválasztása során több szempontot is szem előtt tartottunk. Az első és
legfontosabb az volt, hogy először is azokat a helyszíneket találjuk meg, amelyek szem
előtt vannak a hétköznapok során, amiket az emberek nap, mint nap láthatnak. Így esett a
választás a Penny parkoló és a tüzép közötti területre, ahol nagyobb mennyiségű hulladék
lerakódását fedeztük fel. A tavaszi szeles időkben pedig több alkalommal láttuk, hogy a
nejlonzacskók ott hemperegtek a parkolóban. A szemétszedés után, a hulladék újbóli
megjelenésének elkerülése érdekében, felvettük a kapcsolatot Polgármester Úrral, akivel
gyorsan sikerült megoldást találnunk a problémára.
A következő szempontunk a teremtett természeti környezetünk védelme volt, így találtunk
rá a fürdő közelében található, a kertekbe vezető kiserdő melletti sétálóra, valamint a 4-es
főút melletti apavári erdő egyik bevezető szakaszára. Mindkét helyszínen jelentős
műanyag flakonokat és eldobott kupakokat találtunk. Míg előbbinél a lakosság egy
részének helytelen magatartása, addig utóbbinál az elhaladó, főleg kamion forgalomból
adódó anomáliak azok, amelyek táptalajt biztosítanak a szemét felhalmozódásának.
Földrajzilag maradva a megkezdett gondolatnál, szintén egy a 4-es főút melletti területet
szúrtunk ki, a MOL benzinkút mögötti kamionparkolót –, ami gyakorlatilag két ingatlan
területén fekszik. Ott elszörnyedve láthattuk az efféle be nem épített területek káros
hatásait, hiszen 15 emberrel is kevesen voltunk ahhoz, hogy 1 nap alatt felszedhessük az
ott található szemétmennyiséget. Ebből azokat a konzekvenciákat lehetett levonni, hogy a
megfelelő biztonsági rendszer kiépítettségének hiányában – ami viszont tudjuk jól, hogy
nem minden esetben szab gátat a deviáns viselkedések visszaszorításában –, sajnálatosan
több kárt okoz, mint amennyi haszonnal szolgál. Polgármester Úrral e kérdésben is
egyeztettünk, és nagy öröm volt azt látni, hogy az egyesületünk által javasolt
megoldásokat, jó szívvel fogadta.
Végezetül a Kisújszállás felé vezető felüljáró melletti volt 4-es főút leágazásának,
valamint a Sáfránylóger úton található lombtárolóhoz közel eső csatorna menti terület
megtisztítása volt a pályázatban is vállalt feladatunk. Ez előbbinél meglepően
tapasztaltuk, hogy több fürdőszobai felújításból származó törmelék, kanapé is helyet
kapott a területen. Arról nem is beszélve, hogy a szemétszedés ideje alatt több olyan
autóssal találkoztunk – pedig sok látványosság a területen aligha található –, amelyek
miután érzékelték, hogy nem zavartalan a terület, feltűnően visszafordultak. Ennek a
területnek védelme, még megoldásra vár, azonban az illetékes hatóságokkal már felvettük
a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében.
A megvalósításban nagy segítségére volt egyesületünknek a Berekfürdői Polgárőr
Egyesület, valamint a Nagykunsági Környezetvédelmi (NK) Kft., akik nélkül nem
zárhattuk volna ilyen szép eredménnyel a hulladékgyűjtést.

Tisztítsuk meg Karcagot! II.

Összességében a szemétszedési akciónk pozitív visszhangot váltott ki a karcagiak körében.
Többen jelezték számunkra, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet megszüntetését
követően aktívan csatlakoznának jövőbeli szemétszedési akcióinkhoz, valamint más, az
egyesületünk által indított kezdeményezésekhez is. Ezt mindenképpen nagy eredménynek
tartom, mivel közösségünk 2020. március 21-én alakult meg – civil társaság formájában –, és
kijelenthető, hogy egy év leforgása alatt sikerült közel kerülnünk és megérintenünk a helybéli
embereket. Olyan témákat karoltunk fel, amik érdemben foglalkoztatják a lakosokat, és a
társadalmi ügyek mentén pedig elérhettük azokat a karcagiakat, akikkel közösen tudunk tenni
városunkért, lakókörnyezetünk élhetőbbé tételéért. Eddigi munkánk során jól láthattuk, hogy
Karcag városa rengeteg rejtett tartalékkal bír. Olyan tehetségek bújnak meg nálunk, akikkel
partnerségre kell lépni, és meg kell adnunk számukra azokat a lehetőségeket, melyek által
kibontakozhatnak és a maguk, valamint a közösségük javára fordíthatják tehetségüket.
A kisfilm elkészülése után a kupakgyűjtő szív munkálatainak a befejezése és elhelyezése
következett. Az alapgondolatunk az volt, hogy szeretnénk materiális értelemben is átadni
valamit a karcagi emberek részére, olyan témában és olyan céllal, ami a Nexus profiljába vág
– maga az ötlet pedig így született meg. A kupakgyűjtő nem csupán egy környezettudatos
szemléletmóddal bíró várost, nem csupán az egészségügyi dolgozók munkája iránti tiszteletet
és elköteleződést, hanem a közösség értékteremtő erejét is szimbolizálja. Mint ahogyan
egyesületünket, úgy teszik kerek egésszé városunkat is, a különböző látásmóddal rendelkező
emberek közössége, akik a közös célok elérése érdekében szövetségre lépnek egymással,
hogy mindannyian egy irányba tartva léphessünk előrébb. Ennek az együvé tartozásnak lett az
eredménye a kupakgyűjtő szívünk. A szív elkészítésében köszönet illeti Dorka Krisztián
cégvezetőt, Tyukodi Kálmán lakatos mestert, akik elfogadták megbízásunkat és nem csupán
egy műremeket, hanem egy közös szimbólumot, mindannyiunk, a karcagiak közösségének
szimbólumát alkották meg a számunkra. Mellettük Karcag Város Önkormányzatának kell
köszönetet mondani, hiszen az önkormányzat az első perctől partner volt a szív
elhelyezésének ügyében. Természetesen a Nexus Egyesület minden tagját is dicséret illeti,
akik részt vettek a projekt megvalósításában, hiszen hiába áll egy valaki a kezdeményezés
élére, ha nincs, akik segítsék, támogassák annak megvalósításában. Itt a Nexuson belül
mostanra egy nagyon jó baráti közösség alakult ki, szinte napi kapcsolatban vagyunk
egymással és folyamatos az a munka is, ami a város fejlesztését, az itt élő emberek
hétköznapjainak a megkönnyítését, szebbé tételét célozza – ebben a pályázat sokat mozdított
előre. Maga a szív ezt a funkciót kívánja betölteni, hiszen amellett, hogy egy turisztikai
szempontból is kiemelt terület jöhetett létre a Kossuth téren, amit már „Kupakgyűjtő sziget”
néven emlegetnek, addig a lakosság környezettudatosságra való orientálódását is
előmozdítjuk. Ez megvalósulhat egyrészt családon belül egy hétvégi városi séta által, amikor
a rokonokkal a tavaszi napsütésben közösen töltjük el a szabadidőnket. Másrészt az iskola
falain kívül, a pedagógusi munka támogatásával is elérhető, hiszen a tanáraink olyan
pedagógiai eszközöket alakíthatnak ki, amelyekben a kupakgyűjtő szívnek központi szerep
juthat. A szív gondolatformáló szerepe mellett közösségi, a helyi civil szférát erősítő funkciót
is betölt, hiszen az összegyűjtött kupakból befolyó pénzösszeget tartós jelleggel a Karcagi
Mentőalapítványnak ajánljuk fel, működésük biztosítására. Ez megint egy olyan célja az
egyesületünknek, amiben a kupakgyűjtő nagy szerepet tölt be, hiszen nincs erős város, erős
civil szervezetek, erős lakossági összefogás nélkül.
A pályázat mindezzel azonban még nem ért véget, hiszen 2023-ig monitoring, elemzői és
deregulációs folyamatok veszik kezdetüket a karcagi illegális lerakók feltérképezésében. A
felderített lerakókat a Hulladék Radar nevű applikáción kívánunk feltüntetni. A felület az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által jött létre és célja az, hogy az országban
mesterségesen kialakult illegális szemétlerakókat a lakosság bevonásával felderítse, végül
pedig felszámolja. Ebbe a munkába szállunk be mi is a Nexus Egyesülettel, hiszen
környezetünk, így Karcag város, mint érték megóvása közös feladatunk. Ennek érdekében
együttműködünk a szomszédos települések szervezeteivel, így például a Berekfürdőn működő
polgárőrséggel is. A szervezet elnöke, Nagy János együttműködéséről és a tartós partneri
viszony fenntartásáról biztosított. Ezt a munkát fogja segíteni a jelenleg is formálódó
alapítványunk, ami a pénzügyi háttér és a kedvezményezetti körrel való kapcsolat
elmélyítésében nyújt majd nagy segítséget egyesületünk számára.